DDSoft vzw logo

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2023

Inleiding

Wij danken u voor het vertrouwen in ons, onze diensten en producten. Wij hebben dan ook de verantwoordelijkheid uw privacy te respecteren en u te vertellen welke informatie we van u bijhouden en wat er met deze informatie gebeurt.

DDSoft vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website, onze apps, mails en overige communicatie en draagt zorg voor de informatie dat u ons bezorgt.

Beheer

De websites https://www.ddsoft.be, https://ware.ddsoft.be en https://care.ddsoft.be staan onder het beheer van DDSoft vzw, onze contactgegevens staan onderaan dit document.

Persoonsgegevens

Gebruik van de websites

Wij gebruiken cookies voor intern onderzoek. We traceren het gebruik van onze website via Google Analytics. Uiteraard delen wij deze info niet aan derden.

Zakenrelatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, kantoor-en/of woonadres) en andere gegevens noodzakelijk voor de bestelling, facturatie of samenwerking (zoals uw bankgegevens, contactgeschiedenis, of gegevens met betrekking tot uw eerdere bestellingen. Ook kunnen wij gegevens van een gebruiker (een cliënt van u) opvragen als we deze nodig hebben voor eens specifieke samenwerking. Wij kunnen deze gegevens lokaal op onze eigen IT infrastructuur in Gistel verzamelen en op servers gehuurd aan Microsoft.

Marketing

Als u ons hiervoor expliciete toestemming verleent, verwerken wij uw volledige naam en e-mailadres, voor het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties omtrent onze producten en diensten. U kan zich altijd op eenvoudige wijze hiervoor uitschrijven.

Hoewel u nooit verplicht bent om persoonsgegevens vrij te geven, kan een weigering om noodzakelijke informatie mee te delen het verlenen van onze diensten belemmeren of onmogelijk maken.

Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van ons algemeen klanten- en orderbeheer, om onze diensten te kunnen leveren of om intern onderzoek te verrichten. Dit betreft onder meer de klantenadministratie, het opvolgen van bestellingen en leveringen, het opvolgen van geleverde services en diensten, de facturatie, het beantwoorden van vragen, en voor marketingdoeleinden.

De verwerking vindt plaats op basis van volgende categorieën van rechtsgronden:

  • Op basis van uw toestemming;
  • Uit noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • Uit noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • Uit noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen te ondernemen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt van uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Delen met derden

Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen wij persoonsgegevens intern met het actieve vrijwilligersteam bestaande uit (een deel) van de werkende leden en de bestuursleden en onze professionele partners. Onze partners zullen op hun beurt de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit commercialiseren naar derden toe. In het kader van een eventuele reorganisatie, ontbinding of overdracht van activiteiten, kunnen gegevens die deel uitmaken van onze werkingsactiviteiten eventueel aan derden worden overgedragen.

In beperkte gevallen kunnen wij ook verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis een gerechtelijk bevel of dwingende wetgeving.

Bewaarperiode

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de gevoeligheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waarvoor we deze verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

We moeten ook rekening houden met de perioden waarvoor we mogelijk persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of voor het behandelen van klachten, vragen en voor het beschermen van onze wettelijke rechten in een claim.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen. We houden ook rekening met hoe we in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we gebruiken kunnen verminderen en of we uw persoonsgegevens kunnen anonimiseren, zodat deze niet langer gekoppeld kunnen worden of u kunnen identificeren en in dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

Uw rechten

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren, hebben steeds het recht op:

  • Inzage te krijgen in hun persoonsgegevens;
  • Hun persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
  • Hun persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • De verwerking van hun persoonsgegevens te laten beperken;
  • Zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om een ernstige en legitieme reden;
  • Hun persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere partij.
Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren via onze contactgegevens op het einde van deze privacy policy.

Klachten

Als u opmerkingen of vragen heeft over onze privacy policy, horen wij dit graag.

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL, commission@privacycomission.be).

Veiligheid

Wij passen minstens de gebruikelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, vervalsing, of verspreiding of onrechtmatige toegang.

Persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan een partner in een land buiten de Europese Economische Ruimte mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt voor uw persoonsgegevens. Vooraleer persoonsgegevens te delen met een partner in de Verenigde Staten van Amerika, vereisen wij een afzonderlijke verwerkingsovereenkomst of een certificering volgens het Privacy Shield Framework (www.privacyshield.gov).

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde. U blijft daarnaast zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw computer, IP-adres, login- en identificatie gegevens

Uw privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Wij stellen dan ook alles in het werk om deze zo goed mogelijk te beschermen en hechten veel belang aan de naleving van (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, “Wet Verwerking Persoonsgegevens”); (ii) de anti-spambepelingen uit Boek XII van het Europees Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie; en (iii) de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

Disclaimer

DDSoft vzw is gerechtigd de inhoud van de Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker van onze website of apps op de hoogte wordt gebracht.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Dit privacy beleid is in regel met de GDPR-richtlijnen die op 25 mei 2018 van toepassing zijn gegaan.

Als u vragen over dit beleid heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

DDSoft vzw Hoofdzetel Lijnzaadstraat 17, bus 0103 8470 GISTEL 0478294525 dennie@ddsoft.be